Lemoncello Whiskey Sour Recipe

  • 1.5 oz. IA-Native Spirits Lemoncello
  • 1.5 oz. Sir Winston Bourbon
  • 1 oz. Fresh squeezed lemon or lime juice

Add to glass filled with ice & stir.